Ak ste návštevníkom webu ivankalapar.com, zverujete prostredníctvom komentárov a objednávok ebooku svoje osobné údaje – mailovú adresu. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a s právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Spoločnosť bastien creative s.r.o., so sídlom Kavečianska cesta 60, 040 01 Košice, IČO 35912898, DIČ: SK2021918107, , zapísaná v OR Okresného súdu Košice 1 v odd. Sro, vo vl. Č. 15749/V, ktorá prevádzkuje webovú stránku designbyivanka.com. Vaše osobné údaje spracováva ako správca, t.z. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu. V prípade potreby vyberá ďalších overených spracovateľov, ktorí so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ budete potrebovať zodpovedať otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, k dispozícii je e-mail bastien@bastien.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, t. z.:

–    Budemspracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu

–    Podľa článku 13 GDPR plním informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov

–   Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam vaše osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to pre naplnenie týchto účelov:

–    Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail potrebujem k plneniu zmluvy (zaslanie Ebooku).

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako moje vlastné. Prijala som

a udržujem všetky aktuálne známe technické opatrenia, ktoré zabránia zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemajú prístup tretie osoby. Je ale možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem, že v takomto prípade kladiem na výber partnera minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov bude vykonávané výhradne na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak sa rozhodnete niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: bastien@bastien.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístupma môžete kedykoľvek vyzvať k dokladovaniu, aké osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ nastanú zmeny vašich osobných údajov, máte právo na ich doplnenie a prípadnú zmenu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov z mojej databázy. V prípade, že budem viazaná zákonnou povinnosťou evidencie dokladov po dobu stanovenú zákonom, vymazať môžem iba osobné údaje, ktorých sa tieto obmedzenia netýkajú.

O realizovaní výmazu z evidencie vás budem informovať prostredníctvom e-mailu.

Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Ocením, ak sa o vašich podozreniach dozviem ako prvá, aby som prípadné pochybenia mohla ihneď napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že som povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po ukončení záväzku medzi nami. Bez vášho súhlasu nebudú žiadne osobné údaje vydané tretím osobám.